Anvisningar för församlingarna

Kyrkomötet beslöt i november 2017 att församlingsval hålls på tredje söndagen i november. Församlingsval förrättas nästa gång söndagen den 18 november 2018.

Förhandsröstningen kommer att inledas på tisdagen efter den första söndagen i november och fortgå till lördagen, dvs. 6-10 november.

Också behörighetskraven på valnämndens medlemmar, valförrättare och valbiträden skärptes. En bestämmelse om att kandidater och att närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden fogades till kyrkolagen och valordningen.

Ändringar i vallagstiftningen trädde i kraft den 16 april 2018

En lag om ändring av kyrkolagen (209/2018) har stadfästs och den trädde i kraft 16.4.2018. Samtidigt trädde också kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan (210/2018) i kraft. Ändringarna finns i författningsdatabasen på adressen www.finlex.fi.
 
Med de ändrade bestämmelserna följer många saker att beakta i förberedelserna och genomförandet av höstens församlingsval.

  • Förhandsröstning ordnas från tisdag till lördag 6 – 10.11.
  • Pastorskansliet eller församlingens kansli är inte längre obligatoriskt förhandsröstningsställe.
  • Den egentliga valdagen är 18.11.2018.
  • Kyrkoherden är inte längre obligatorisk medlem i valnämnden. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet tillsätter en valnämnd, som består av en ordförande, minst fyra övriga medlemmar och minst lika många ersättare.
  • En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlemmar eller ersättare i valnämnden, valförrättare eller valbiträde. Med make eller maka avses äkta makar och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten.
  • Röstberättigades adresser antecknas inte längre i förteckningen över röstberättigade.
  • I förteckningen anges spärrmarkering.
  • Bara församlingsmedlemmar har rätt att granska uppgifter i förteckningen över röstberättigade under den tid den finns framlagd och de får inte se personbeteckningar.
  • Uppgifterna för en person med spärrmarkering kan ges ut för granskning endast till personen själv.
  • I församlingar som delats in i röstningsområden ska ett meddelandekort skickas ut senast den 30:e dagen före valdagen, dvs. 19.10.

 

Mera information: jurist Birgitta Hämäläinen