Åtgärder i församlingar med sämjoval

Till det demokratiska valsystemet hör att man i första hand ordnar val. Sämjoval är dock möjligt i två olika situationer. Sämjoval kommer i fråga om

  1. det lämnas in endast en godkänd kandidatlista, där valmansföreningen uppger de ordinarie medlemmarna samt sätter ersättarna i ordningsföljd.
  2. det på de godkända kandidatlistorna finns lika många kandidater som antalet ordinarie medlemmar som ska väljas till organet eller åtminstone fyra femtedelar av det antal som ska väljas. (VOK 51 §).

Valmansföreningen ska i det fall att endast en godkänd kandidatlista inlämnas i stiftelseurkunden uppge vilka kandidater som ska bli ordinarie medlemmar och sätta ersättarna i ordningsföljd. Om kandidaterna inte har uppgetts på detta sätt i stiftelseurkunden, förrättas val mellan kandidaterna i den godkända kandidatlistan.

Förutsättningarna för sämjoval uppfylls också om det på flera än en kandidatlista ställs upp högst så många kandidater som antalet medlemmar som ska väljas till organet. Om till exempel sammanlagt 19 kandidater är uppställda i valet på tre olika valmansföreningars kandidatlistor och 19 medlemmar ska väljas till kyrkorådet blir det fråga om sämjoval, och de aktuella kandidaterna väljs utan röstning. Sämjoval kommer däremot inte i fråga om det i de godkända kandidatlistorna ställs upp fler kandidater, inklusive eventuella utsedda ersättare, än antalet medlemmar som ska väljas till organet.  

Om det handlar om en ovan nämnd situation konstaterar valnämnden att det är fråga om en situation enligt 51 § i valordningen för kyrkan där röstning inte ordnas. I församlingar med sämjoval ordnas ändå förhandsröstning, vilket innebär att arrangemangen och beslutsfattande som hör till förhandsröstningen ska skötas, trots att församlingens röstberättigade medlemmar inte kan rösta. Hemmaröstning ordnas inte.

Enligt 24 § 3 mom. i valordningen för kyrkan görs i församlingar med sämjoval en tidningsannons med kungörelse om tid och plats för förhandsröstningen. När kungörelsen tillkännages i en tidning ska rubriken och det huvudsakliga innehållet i kungörelsen nämnas i annonsen. Enligt ordalydelsen i paragrafen behöver kungörelsen inte anslås på församlingens anslagstavla. I kungörelsen kan det anges att förhandsröstningen inte gäller valet i den egna församlingen.

Dessutom ska det göras en valkungörelse enligt 38 § i valordningen för kyrkan. Där meddelas att röstning inte förrättas.

 

Åtgärderna under senhösten 2022 i församlingar med sämjoval

Senast 3.11
Kungörelsen om tid och plats för förhandsröstningen ska publiceras i en tidning. Som grund för kungörelserna kan man använda Kyrkostyrelsens mallar och ändra dem så att de passar församlingens situation.

Tisdag 8.11 kl. 9.00
Förhandsröstningen börjar på de röstningsställen som valnämnden har beslutat om.              

Lördag 12.11 kl. 18.00
Förhandsröstningen avslutas.

Senast 12.11
En valkungörelse anslås på församlingens officiella anslagstavla. Som grund för kungörelserna kan man använda Kyrkostyrelsens mallar och ändra dem så att de passar församlingens situation.

Senast 15.11
Valkungörelsen publiceras i tidningen.

20.11.
Valnämndens sammanträde där nämnden

  1. fastställer valresultatet. Protokollmallarna sätts ut på informationssidorna senast i början av november.
  2. meddelar valresultatet till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet samt till var och en som valts till ordinarie medlem eller till ersättare.
  3. avfattar ett meddelande för församlingens anslagstavla om när valprotokollet samt besvärsanvisning finns framlagda på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli under dess öppettider.

Senast 28.11
Ett meddelande om att valprotokollet med besvärsanvisning finns framlagda på pastorsexpeditionen under dess öppettider ska anslås på församlingens anslagstavla och hållas anslaget under 30 dagar (till 28.12).