Sämjoval

När är det fråga om sämjoval?                            

Till det demokratiska valsystemet hör att man i första hand ordnar val. Sämjoval är dock möjligt i två olika situationer. Sämjoval kommer i fråga om
 

  1. det lämnas in endast en godkänd kandidatlista, där valmansföreningen uppger de ordinarie medlemmarna samt sätter ersättarna i ordningsföljd.
     
  2. det på de godkända kandidatlistorna finns lika många kandidater som antalet ordinarie medlemmar som ska väljas till organet eller åtminstone fyra femtedelar av det antal som ska väljas. (51 § i valordningen för kyrkan)
     

Valmansföreningen ska i det fall att endast en godkänd kandidatlista inlämnas i stiftelseurkunden uppge vilka kandidater som ska bli ordinarie medlemmar och sätta ersättarna i ordningsföljd. Om kandidaterna inte har uppgetts i stiftelseurkunden enligt ovanstående förrättas val mellan de ordinarie medlemmarna och ersättarna, trots att endast en godkänd kandidatlista har lämnats in.  

Förutsättningarna för sämjoval uppfylls också om det på flera än en kandidatlista ställs upp högst så många kandidater som antalet medlemmar som ska väljas till organet. Om till exempel sammanlagt 19 kandidater är uppställda i valet på tre olika valmansföreningars kandidatlistor och 19 medlemmar ska väljas till kyrkofullmäktige blir det fråga om sämjoval, och de aktuella kandidaterna väljs utan röstning. Sämjoval kommer däremot inte i fråga om det på de godkända kandidatlistorna finns flera kandidater än antalet medlemmar som ska väljas till organet. Om det finns flera än en godkänd kandidatlista har valmansföreningens indelning av kandidaterna i ordinarie medlemmar och suppleanter ingen betydelse, utan alla personer som finns på listan anses vara jämbördiga kandidater.  

Om de ovan nämnda förutsättningarna för sämjoval inte uppfylls bör val definitivt förrättas enligt bestämmelserna i valordningen för kyrkan. Var extra noggrann vid konstaterande av sämjoval i församlingen eftersom även försök till förvrängning av valresultatet är en straffbar handling.

Om förutsättningarna för sämjoval uppfylls efter det att kandidatlistorna har godkänts, ska valnämnden konstatera att det är fråga om en situation enligt 51 § i valordningen för kyrkan, vilket innebär att röstning inte förrättas. I församlingar med sämjoval ordnas ändå förhandsröstning, vilket innebär att arrangemang och beslutsfattande som hör till förhandsröstningen ska skötas, trots att församlingens röstberättigade medlemmar inte kan rösta. Hemmaröstning ordnas inte.

Tidtabell för hösten:
 

senast 1.11 En kungörelse om platser och tider för förhandsröstning ska publiceras i en tidning. I kungörelsen ska nämnas att förhandsröstningen inte gäller de röstberättigade i den egna församlingen.

tisdag 6.11 kl. 9.00 Förhandsröstningen börjar på de röstningsställen som valnämnden har beslutat om

lördag 10.11 kl. 18.00 Förhandsröstningen avslutas

senast 10.11 En valkungörelse ska sättas upp på församlingens officiella anslagstavla. Där meddelas att röstning inte ordnas.

senast 13.11 Valkungörelsen ska senast nu publiceras i en tidning. 

18.11 Valnämndens möte där nämnden

1. fastställer valresultatet. Protokollmodell för att fasttälla resultatet.

2. meddelar valresultatet till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet samt till var och en som valts till ordinarie medlem eller till suppleant.

 3. Ett meddelande om att valprotokollet med besväranvisningar finns framlagda på pastorsexpeditionen under dess öppettider ska anslås på församlingens anslagstavla och hållas anslaget under 30 dagar.

Uppgifter om sämjovalens kandidater och kandidatlistor publiceras bl.a. på webbsidan församlingsvalet.fi.