Anvisningar för hur församlingarna förrättar valet

Kyrkostyrelsen bereder anvisningar och protokollmodeller för församlingarnas bruk.

Valordning för kyrkan

Anvisningar för hur valet förrättas

1. Församlingsvalet 2018

2. Församlingens valnämnd och den kyrkliga samfällighetens centralvalkommission

3. Förberedande uppgifter

4. Förteckning över röstberättigade

Rösträtt för medlemmar som har inträtt i kyrkan efter 15.8.2018 - Tillägg till valanvisning 4 (13.9.2018)

Rapporter från Kirjuri för församlingar indelade i röstningsområden (27.9.2018)

5. Kandidatuppställning och behandling av stiftelseurkunder

Information om kandidater i församlingsvalet - Tillägg till valanvisning 5 (20.9.2018)

6. Sammanställning av kandidatlistor

7. Allmän förhandsröstning

Hur skriva siffrorna?

Snabbanvisning för förhandsröstning

Följebrev för förhandsröstning som pdf

Församlingarnas adresser (uppdaterad 2.11) 
OBSERVERA! I adresslistan finns inte de församlingar som avslutar sin verksamhet 31.12.2018. Om en röstberättigad förhandsröstar och hör till en församling som avslutar sin verksamhet eller går samman i en annan församling, ska dennes röstsedlar postas till den församling som börjar sin verksamhet 1.1.2019. Se uppgifterna sist i adresslistan.
OBSERVERA även att adresslistan uppdateras kontinuerligt med församlingarnas ändrade adressuppgifter. 

8. Hemmaröstning

9. Behandling av förhandsröstningshandlingar i valnämnderna

10. Röstning på den egentliga valdagen

11. Rösträkning och fastställande av valresultatet

12. Överklagande av valresultatet

13. Arkivering och utgallring av valhandlingar

14. Valtidtabell

 

ModellbrevInformation till församlingsvalskandidat som har spärrmarkering