Några saker att observera när ni matar in uppgifter i resultattjänsten

Namnen på kandidatlistorna:

  • Kom ihåg att namnen på kandidatlistorna som matas in i systemet ska innehålla ordet kandidatlista.

Beskrivningen av kandidatlistan:

Kandidatens namn:

Valordningen 15§: "i [kandidatlistan] nämns kandidaternas namn samt med högst två uttryck för varje kandidat titel, yrke eller syssla; En separat begäran kan framföras om att det i sammanställningen av kandidatlistorna utöver kandidatens förnamn eller i stället för detta antecknas ett allmänt känt tilltalsnamn eller förnamnet i förkortad form och att det närmare ska anges var kandidaten är bosatt"

På samtyckesblanketten har kandidaten angett sitt/sina förnamn. Ni kan lägga in uppgifterna som de anges på blanketten. Om kandidaten har mer än ett förnamn och endast uppgett ett, kan endast ett namn antecknas i enlighet med vad kandidaten uppgett. Om det i enlighet med valordningen särskilt har begärts att kandidatens smeknamn ska användas vid sidan av eller istället för kandidatens förnamn, så gör ni så.

Kandidatens valbarhet, förutsättningar för valbarhet:

Församlingen avgör om man i det här skedet matar in uppgifterna för en sådan kandidat vars valbarhet utreds.

Ifall en valmansförenings stiftelseurkund inte kan godkännas efter att den kompletterats eller korrigerats ska den förkastas. Ifall felet endast rör någon viss kandidat ska endast kandidatens namn tas bort från kandidatlistan.

1. Ifall kandidatens uppgifter matats in i resultattjänsten:

  • Icke valbara kandidater som konstaterats vara icke valbara före den egentliga kandidatuppställningen tas bort ur resultattjänsten. Församlingen ska göra det här innan kandidatnumren genereras.
  • OBS! Kandidaten tas bort endast från det val där ändringen görs. Om personen är uppställd i båda valen ska kandidatens uppgifter raderas under både valen (gäller samfälligheter).
  • När en kandidat tas bort ska det meddelas till adressen valas.kirkkohallitus@evl.fi så att kandidatens uppgifter kan tas bort även ur valkompassen.

2. Ifall en kandidats uppgifter inte matats in i resultattjänsten:

  • Om kandidaten på valnämndens möte konstateras vara valbar läggs kandidatens uppgifter till i resultattjänsten innan kandidatnumren genereras.
  • Den tillagda kandidatens uppgifter meddelas då till valas.kirkkohallitus@evl.fi så att kandidaten kan få inloggningsuppgifter till valkompassen.

Ifall en kandidat konstateras vara icke valbar efter att kandidatuppställningen godkänts:

  • markeras kandidaten som icke valbar i resultattjänsten. I det här fallet räknas de röster kandidaten får till godo för den kandidatlista där hen varit uppställd. Se valordning för kyrkan 49§: "Om det framgår att en kandidat inte är valbar eller har avlidit kommer de röster som getts honom eller henne den kandidatlista till godo för vilken han eller hon varit kandidat."
  • Den här åtgärden kräver administratörsrättigheter, eftersom kandidatuppgifterna är låsta efter den egentliga kandidatuppställningen.

Instruktioner för resultattjänsten

Instruktionerna för resultattjänsten hittas längst nere i den vänstra menybalken i resultattjänsten.

Kom ihåg att kolla instruktionerna som rör valet på de här webbsidorna www.info.forsamlingsvalet.fi

Kontakt i frågor som rör resultattjänsten: valas.kirkkohallitus@evl.fi