Sämjoval i resultattjänsten VALAS

Om det arrangeras både val till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd införs basuppgifterna här nedan för båda valen så att man börjar med val till kyrkofullmäktige.

Om det är sämjoval endast i det ena valet kryssas ”Sämjoval” -rutan och uppgifterna här nedan införs endast för det valet. Basuppgifter för det andra valet (inte sämjoval) införs enligt de normala anvisningarna för resultattjänsten VALAS. 

Uppgifterna om kandidaterna skrivs helt normalt ut i excel-listan som kan skriva ut under ”Kandidater”. Information om listorna och kandidaterna publiceras bl.a. på webbplatsen försmlingsvalet.fi.

Sämjoval – Steg 1:

 • Vid sämjoval införs församlingens basuppgifter, kruxa för Sämjoval.
  • Godkänn
    
 • Skriv in röstningsområdena (om det finns)
   
 • Skriv in förhandsröstningsplatserna
  • Godkänn
  • OBS! Valdagens röstningsplats kan inte matas in för val ordnas inte
    
 • Skriv in listorna utan nummer
  • Godkänn inte
    
 • Skriv in kandidaterna utan nummer
  • Godkänn inte
    

Sämjoval – Steg 2: Instruktioner för VALAS 1.10-3.10.2018

 • I sämjoval sammanställs inte officiella kandidatlistor eftersom inget val förrättas. Därför behöver inte en officiell lottning eller numrering göras. 
 • Resultattjänsten VALAS kräver dock en teknisk numrering och därför måste numreringen i programmet göras.

Sämjoval kommer i fråga om:

 • det lämnas in endast en godkänd kandidatlista, där valmansföreningen uppger de ordinarie medlemmarna samt sätter ersättarna i ordningsföljd.
  • VALAS: Teknisk numrering av kandidaterna kan göras genom att utgå från ordningsföljden på valmansföreningens lista med början från nummer 2.
    
 • det på de godkända kandidatlistorna finns lika många kandidater som antalet ordinarie medlemmar som ska väljas till organet eller åtminstone fyra femtedelar av det antal som ska väljas. (= flera listor)
  • VALAS: Kandidaternas ordningsföljd och den tekniska numreringen görs såsom församlingen bestämmer. Det är inte en officiell ordningsföljd, endast teknisk. 
  • Valnämndens beslut krävs inte för detta eftersom det inte är fråga om en officiell numrering enligt valordning för kyrkan 19§.
    

När blir det fråga om sämjoval?

1. Till det demokratiska valsystemet hör att man i första hand ordnar val. Sämjoval är dock möjligt i två olika situationer. Sämjoval kommer i fråga om

 1. det lämnas in endast en godkänd kandidatlista, där valmansföreningen uppger de ordinarie medlemmarna samt sätter ersättarna i ordningsföljd.
 2. det på de godkända kandidatlistorna finns lika många kandidater som antalet ordinarie medlemmar som ska väljas till organet eller åtminstone fyra femtedelar av det antal som ska väljas. (51 § i valordningen för kyrkan)

2. Valmansföreningen ska i det fall att endast en godkänd kandidatlista inlämnas i stiftelseurkunden uppge vilka kandidater som ska bli ordinarie medlemmar och sätta ersättarna i ordningsföljd. Om kandidaterna inte har uppgetts i stiftelseurkunden enligt ovanstående förrättas val mellan de ordinarie medlemmarna och ersättarna, trots att endast en godkänd kandidatlista har lämnats in. 

 

3. Förutsättningarna för sämjoval uppfylls också om det på flera än en kandidatlista ställs upp högst så många kandidater som antalet medlemmar som ska väljas till organet. Om till exempel sammanlagt 19 kandidater är uppställda i valet på tre olika valmansföreningars kandidatlistor och 19 medlemmar ska väljas till kyrkorådet blir det fråga om sämjoval, och de aktuella kandidaterna väljs utan röstning. Sämjoval kommer däremot inte i fråga om det på de godkända kandidatlistorna finns flera kandidater än antalet medlemmar som ska väljas till organet.