Frågorna i valkompassen

informationen uppdaterad 6.9.2022

Valkompassen för församlingsvalet öppnar för allmänheten 10.10.2022. Mellan 27.9 och 6.10 har kandidaterna tid att svara på frågorna. Efter att svarstiden har gått ut kan svaren inte längre ändras.

Församlingarna har möjlighet att inkludera lokala frågor i valkompassen. Nedan finns de nationella frågorna publicerade för att underlätta för församlingarna att ta fram de egna frågorna.

Underlaget för frågorna i valkompassen har utarbetats av en arbetsgrupp sakkunniga vid Kyrkostyrelsen. Frågebatteriet har sedan gåtts igenom av flertalet av kyrkans arbets- och ledningsgrupper och slipats till den den här slutliga formen.

Målet med de här frågorna är att de ska visa på skillnader mellan de olika kandidaterna, vara tillräckligt generella för att lätt förstås av väljarna, samt behandla områden som är relevanta för kyrkofullmäktige- och församlingsrådens arbete. Tanken är att du i allmänhet ska kunna svara på frågorna även om du inte känner till kyrkan och dess verksamhet på djupet. Förslagen på lämpliga frågor var mycket fler än de som tagits med i den slutliga listan, målet är att fylla i valkompassen ska vara en tillräckligt enkel och snabb uppgift, speciellt för väljaren.

När väljaren besvarat frågorn ger valkompassen förslag på lämpliga kandidater. Det lönar sig ändå inte för väljaren att förlita sig enbart på valkompassens rekommendationer, utan bekanta sig närmare med kandidaterna. Kandidaterna bör å sin sida satsa inte bara på att besvara valkompassfrågorna, utan också ge öppna svar och presentera sig själva. Det här är särskilt viktigt i ett lokalt val som församlingsvalet, där kandidaterna sällan är kända för allmänheten.

Valkompassfrågor

Om inget annat nämns är frågorna av typen påståenden som besvaras på skalan helt av annan åsikt 1–5 helt av samma åsikt. Vid en del frågor kommer utöver själva frågan en text som ger bakgrund.

Församlingens verksamhet

1. För mig är det viktigt att min församling just nu satsar framför allt på följande saker (välj tre):

 • Barn
 • Unga
 • Äldre
 • Vård av kyrkobyggnader och kulturarv
 • Musik- och kulturverksamhet
 • Gudstjänstliv och bön
 • Förkunnelse och kallelse till tro
 • Hjälp till utsatta
 • Internationellt hjälparbete och mission
 • Arbete för rättvisa i samhället
 • Församlingens kommunikation och verksamhet i sociala medier
 • Miljöskydd och arbete mot klimatförändringen

2. Församlingsmedlemmarna bör få planera, utveckla och genomföra församlingens verksamhet i större utsträckning än för närvarande.

3. Om församlingens ekonomi försämras ser jag hellre att församlingen avstår från lokaler än skär ner på personalen.

4. Om man avstår från andra fastigheter i församlingen bör användningen av kyrkolokalerna göras mångsidigare (till exempel genom att göra kyrkorummen mer flexibla eller hyra ut lokaler till utomstående i större utsträckning).

5. När det fattas beslut om fastigheter ska församlingarnas byggda kulturarv bevaras, även om det förutsätter att man skär ner på övriga kostnader.

6. Församlingen hjälper människor som är i behov av hjälp. Rangordna följande.

 • stöda familjer i kris
 • minska fattigdom
 • erbjuda hjälp i kris- och olyckssituationer
 • hjälpa ensamma och sjuka
 • själavård och samtalshjälp
 • arbete bland asylsökande
 • försvara diskriminerade människogruppers rättigheter

7. När församlingen ger ekonomiskt stöd till missionsorganisationer (t.ex. kollekter eller missionärsavtal) bör man beakta hur missionsorganisationen förverkligar principerna om likabehandling och jämställdhet.

8. I kyrkans arbete bör man utöver det lokala församlingsarbetet också öka satsningarna på det riksomfattande arbetet som görs till exempel via nätet.

Aktuella frågor

9. Finland har en könsneutral äktenskapslag. Kyrkan borde också viga par av samma kön.

10. I min församling bör man avstå från att använda mjölk- och köttprodukter.

11. Kyrkomötet bör i fortsättningen väljas genom direkt val, där alla församlingsmedlemmar har rösträtt.

bakgrund: I kyrkan som helhet utövas den högsta beslutsfattande makten av kyrkomötet. Kyrkomötesombuden väljs för närvarande vid val där rösträtten innehas av prästerna samt ledamöterna i de kyrkofullmäktige som väljs vid församlingsvalet.

12. De ledande tjänsteinnehavarna inom kyrkan, såsom biskoparna och kyrkoherdarna, ska sköta sina ämbeten för viss tid.

Personlig relation till kyrka och tro

13. Välj de två viktigaste orsakerna till att du hör till kyrkan.

 • Kyrkan hjälper hemma i Finland och utomlands
 • Dop, fadderskap, vigsel, begravning
 • Gudstjänst och andaktsliv
 • Den verksamhet som kyrkan ordnar
 • Helgtraditioner och upprätthållande av kulturhistoria
 • Kärleken till nästan och kyrkans värderingar
 • Tron är viktig för mig
 • Kyrkan är min andliga samtalspartner

14. Hur placerar du dig mellan dessa påståenden?

Medlemskapet i kyrkan är viktigare för mig än en stark personlig övertygelse 1 2 3 4 5 Det är viktigt att fatta ett personligt trosbeslut

I många religioner kan man finna en djupare sanning 1 2 3 4 5 Kristendomen är den enda vägen till Gud

Bibeln innehåller människors andliga visdom 1 2 3 4 5 Bibeln är Guds oföränderliga uppenbarelse till människorna

Lokala frågor

1–5 lokala frågor